รายการโทรทัศน์ หมวดย่อย

ยังไม่มีหมวดย่อย

ค้นหา รายการโทรทัศน์ วีดีโอ

รายการโทรทัศน์' วีดีโอ

เดินหน้าประเทศไทย แถลงผลงานกระทรวงศึกษาธิการ

เดินหน้าประเทศไทย
แถลงผลงานกระ ...

ชมล่าสุดเมื่อ 12 minutes ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย webmaster

จำนวนผู้เข้าชม 3137

ความยาว 15:58

ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้  สู่แนวทางปฏิบัติจริง

เดินหน้าประเทศไทย
-ลดเวลาเรียน ...

ชมล่าสุดเมื่อ 4 minutes ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย webmaster

จำนวนผู้เข้าชม 3249

ความยาว 15:57

เดินหน้าประเทศไทย - นโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

เดินหน้าประเทศไทย -
นโยบายลดเว ...

ชมล่าสุดเมื่อ 18 minutes ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย webmaster

จำนวนผู้เข้าชม 3310

ความยาว 15:04

ปฎิรูปการศึกษาอย่างไร ให้เด็กมองเห็นอนาคต

ปฎิรูปการศึกษาอย่างไ
ร ให้เด็กม ...

ชมล่าสุดเมื่อ 10 minutes ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Bumrung_ch

จำนวนผู้เข้าชม 2951

ความยาว 04:31

โรงเรียนวังไกลกังวล สร้างชาติ สร้างเยาวชน

โรงเรียนวังไกลกังวล
สร้างชาติ ...

ชมล่าสุดเมื่อ 12 minutes ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Bumrung_ch

จำนวนผู้เข้าชม 2579

ความยาว 01:00

การศึกษาพระราชทานทางไกลผ่านดาวเทียม

การศึกษาพระราชทานทาง
ไกลผ่านดาว ...

ชมล่าสุดเมื่อ 14 minutes ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Bumrung_ch

จำนวนผู้เข้าชม 2749

ความยาว 01:00

เศรษฐกิจพอเพียงในพระราชดำริ สู่สถานศึกษา

เศรษฐกิจพอเพียงในพระ
ราชดำริ สู ...

ชมล่าสุดเมื่อ 12 minutes ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Bumrung_ch

จำนวนผู้เข้าชม 2787

ความยาว 01:00

พระบารมีโปรดเกล้าฯ พระราชทานการศึกษาแก่อนาคต

พระบารมีโปรดเกล้าฯ
พระราชทานกา ...

ชมล่าสุดเมื่อ 1 minute ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Bumrung_ch

จำนวนผู้เข้าชม 2407

ความยาว 01:00

พระเมตตาด้านการศึกษา ดั่งหยาดฝนหล่นฟ้าชโลมผืนดิน

พระเมตตาด้านการศึกษา
ดั่งหยาดฝ ...

ชมล่าสุดเมื่อ 4 minutes ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Bumrung_ch

จำนวนผู้เข้าชม 2278

ความยาว 01:00

สายพระเนตรยาวไกล เพาะต้นกล้าด้วยการศึกษา

สายพระเนตรยาวไกล
เพาะต้นกล้าด้ ...

ชมล่าสุดเมื่อ 10 hours ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Bumrung_ch

จำนวนผู้เข้าชม 1432

ความยาว 01:00

น้ำพระราชหฤทัยพระราชทานการศึกษาเพื่อสร้างชีวิต

น้ำพระราชหฤทัยพระราช
ทานการศึกษ ...

ชมล่าสุดเมื่อ 2 minutes ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Bumrung_ch

จำนวนผู้เข้าชม 1313

ความยาว 01:00

แม่ของแผ่นดินกับการศึกษา

แม่ของแผ่นดินกับการศ
ึกษา

ชมล่าสุดเมื่อ 2 minutes ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Bumrung_ch

จำนวนผู้เข้าชม 2459

ความยาว 01:00

โรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ฯ ขยายการศึกษาสู่นักเรียน

โรงเรียนในพระราชูปถั
มภ์ฯ ขยายก ...

ชมล่าสุดเมื่อ 3 minutes ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Bumrung_ch

จำนวนผู้เข้าชม 1979

ความยาว 01:00

ธ ทรงห่วงใย ขับเคลื่อนสังคมด้วยการศึกษา

ธ ทรงห่วงใย
ขับเคลื่อนสังคมด้ว
...

ชมล่าสุดเมื่อ 7 minutes ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Bumrung_ch

จำนวนผู้เข้าชม 1427

ความยาว 01:00

สายธารแห่งการุณ์สู่นักเรียนผู้ขาดแคลน

สายธารแห่งการุณ์สู่น
ักเรียนผู้ ...

ชมล่าสุดเมื่อ 12 minutes ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Bumrung_ch

จำนวนผู้เข้าชม 2189

ความยาว 01:00

บัณฑิตคืนถิ่น นำความรู้สู่การพัฒนาท้องถิ่น

บัณฑิตคืนถิ่น
นำความรู้สู่การพ ...

ชมล่าสุดเมื่อ 5 hours ago

อัพโหลดโดย 1 month ago

โดย Bumrung_ch

จำนวนผู้เข้าชม 2490

ความยาว 01:00